از آنجایی که مرکز آموزش و مهندسی جوش ایران دارای تفاهم نامه ها و قرارداد های مختلف همکاری از نهاد های مختلف در زمینه آموزش و صدور مدارک آموزشی است لذا تعدادی از این مدارک در ادامه نمایش داده خواهد شد:

 

1- گواهینامه فارسی و لاتین آموزشگاه:

مدرک فارسی آموزشگاه ایجوش
مدرک فارسی آموزشگاه ایجوش

 

 

مدرک لاتین آموزشگاه ایجوش
مدرک لاتین آموزشگاه ایجوش
2- نمونه مدرک صادر شده از انجمن آزمایات غیرمخرب آمریکا (ASNT)
نمونه مدرک ASNT
نمونه مدرک ASNT
نمونه مدرک ASNT
نمونه مدرک ASNT
نمونه مدرک ASNT
نمونه مدرک ASNT
نمونه مدرک ASNT
نمونه مدرک ASNT
3- نمونه مدرک IQS انگلستان:
نمونه مدرک IQS انگلستان
نمونه مدرک IQS انگلستان
نمونه مدرک IQS انگلستان
نمونه مدرک IQS انگلستان

 

 

 
4- سایر مدارک آموزشی

 

 

نمونه مدرک با لوگوی NACI
نمونه مدرک با لوگوی NACI
نمونه مدرک رلیانس فرانسه
نمونه مدرک رلیانس فرانسه
نمونه ترجمه مدرک ایجوش با مهر رسمی دادگستری
نمونه ترجمه مدرک ایجوش با مهر رسمی دادگستری
نمونه مدرک DNW اتریش
نمونه مدرک DNW اتریش